70.00 грн.

Шановні користувачі сервісу!

У випадку, якщо після оплати документу з будь яких причин зразок документу не завантажиться, повідомте нас про це в онлайн чаті сайту або відішліть повідомлення на електрону адресу info.moe.pravo@gmail.com чи у Facebook на офіційну сторінку «Юридичний кабінет».

У випдку, якщо після оплати документу з будь яких причин зразок позовної заяви не завантажиться, повідомите нас про це в онлайн чаті сайту.

Контакти адміністрації сайту:

тел: +38 (097) 983-37-77
тел: +38 (093) 245-37-77
тел: +38 (066) 986-07-77

Адвокатське бюро “Довженко та партнери”

Опис

 

ДОГОВІР
ФАКТОРИНГУ

 м. _____                                                                         «_______» ______ 2018р.

ТОВ «______________», в особі ____________________________, який діє на підставі Статуту, надалі іменується Фактором, з однієї сторони, та ТОВ «______________» в особі ________________________________, який діє на підставі Статуту, надалі іменується Клієнтом, з другої сторони, (в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”) уклали цей Договір факторингу (надалі іменується “Договір”) про наступне.

 1. За цим Договором Фактор зобов’язується передати грошові кошти в сумі _______________ (надалі іменуються “кошти”) в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов’язується відступити Факторові своє право грошової вимоги до ________________ (надалі іменується “Боржник”) за __________ в розмірі ________________ (надалі іменується “вимога”).

1.1. Фактор підтверджує наявність у нього права за чинним законодавством України укладати та виконувати цей Договір.

1.2. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність вимоги, але не відповідає за невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником.

1.3. За цим Договором допускається наступне відступлення вимоги третій особі.

 1. Детальна інформація про вимогу, строк та порядок відступлення вимоги Клієнтом Фактору визначені в додатку N ___ до цього Договору.
 2. Фактор сплачує Клієнтові кошти в строк ____________________ шляхом _________________.
 3. За здійснення факторингової операції Фактор стягує з Клієнта плату в розмірі (літерами) ______________________________ грн. шляхом ___________ – зменшення на таку суму розміру коштів порівняно з розміром вимоги.
 4. Факторингові операції здійснюються за рахунок власних коштів Фактора.
 5. Клієнт зобов’язаний письмово повідомити Боржника про відступлення вимоги Фактору шляхом ____________ в строк ____________.
 6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 7. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
 8. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін (у разі наявності).
 9. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9 цього Договору та закінчується ____________________________________.
 10. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 11. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
 12. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
 13. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
 14. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
 15. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
 16. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
 17. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
 18. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності).
 19. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (у разі наявності).
 20. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФАКТОР:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«__________________»

ЄДРПОУ ___________

Адреса: __________

Тел..: + 380 ___________

п/р ____________ у ПАТ «__________»

МФО:_________________

_________   ___________ /____________/

 

КЛІЄНТ:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«__________________»

ЄДРПОУ ___________

Адреса: __________

Тел..: + 380 ___________

п/р ____________ у ПАТ «__________»

МФО:_________________

_________   ___________ /____________/

 

 

Кошик

    Товар Ціна Кількість Загалом
× Заповнювач Зразок договору факторингу про відступлення права грошової вимоги (2 варіант) 70.00 грн.
70.00 грн.

Якщо ви хочете скорегувати кількість документів для покупки - перейдіть в корзину:

Корзина