70.00 грн.

Шановні користувачі сервісу!

У випадку, якщо після оплати документу з будь яких причин зразок документу не завантажиться, повідомте нас про це в онлайн чаті сайту або відішліть повідомлення на електрону адресу info.moe.pravo@gmail.com чи у Facebook на офіційну сторінку «Юридичний кабінет».

У випдку, якщо після оплати документу з будь яких причин зразок позовної заяви не завантажиться, повідомите нас про це в онлайн чаті сайту.

Контакти адміністрації сайту:

тел: +38 (097) 983-37-77
тел: +38 (093) 245-37-77
тел: +38 (066) 986-07-77

Адвокатське бюро “Довженко та партнери”

Опис

 

 

ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № _____

м. ___________                                            “___” ________________ 2018 р.

 

ТОВ «______________», в особі ____________________________, який діє на підставі Статуту, надалі іменується Фактором, з однієї сторони, та ТОВ «______________» в особі ________________________________, який діє на підставі Статуту, надалі іменується Клієнтом, з другої сторони, (в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”) уклали цей Договір факторингу (надалі іменується “Договір”) про наступне.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Фактор зобов’язується передати грошові кошти в сумі ______________ в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов’язується відступити Факторові свої права грошової вимоги до _______________ (надалі іменуються “права”) за Основним договором, яким є Договір _________________ від ___________, укладений між ____________________ та ___________________ (надалі іменується “Боржник”).

1.2. В силу цього Договору до Фактора переходять права та обов’язки Клієнта як Кредитора в грошових зобов’язаннях, що виникли із Основного договору відносно усіх прав Клієнта, у тому числі права одержання від Боржника сум основного боргу, процентів, неустойки (штрафів, пені) у повному обсязі.

1.3. Характеристика прав, переданих Фактору Клієнтом за цим Договором:

1.3.1. загальна сума боргу ___________________________________, у тому числі:

а) сума основного боргу ___________________________________________;

б) сума процентів ________________________________________________;

в) сума неустойки ________________________________________________.

1.4. Боржник за Основним договором:

1.4.2. Найменування: ______________________________________________

1.4.3. Місцезнаходження: __________________________________________

1.4.4. п/р: ____________________ у __________________________________

1.4.5. МФО ________________________________

1.4.6. Код ЄДРПОУ ____________________________

1.4.7. Строк платежу: ___________.

1.5. Обов’язки Клієнта перед Боржником, які полягають у _____________, на момент укладання цього Договору Клієнтом виконані повністю.

  1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Для реалізації Фактором придбаних ним прав Клієнт передає під час підписання цього Договору наступні документи:

2.1.1. засвідчену копію Основного договору;

2.1.2. завірений акт про приймання (або накладну N ____ від “___” ______________ 20__ р.);

2.1.3. ___________________________________________________________.

2.2. Не пізніше п’яти робочих днів після набрання чинності цим Договором Клієнт зобов’язаний сповістити Боржника про укладення цього Договору і повідомити, що платіж на користь Фактора в розмірі ___________ є належним.

2.3. Розрахунки Боржника з Фактором стосовно переданих прав вимоги здійснюються в порядку і формі, встановлених Основним договором.

  1. ЦІНА ДОГОВОРУ І РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. За цим Договором Фактор сплачує Клієнтові _____________ гривень шляхом _____________ в строк __________________. 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

  1. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін (у разі наявності).

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності).

7.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (у разі наявності).

7.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ФАКТОР:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«__________________»

ЄДРПОУ ___________

Адреса: __________

Тел..: + 380 ___________

п/р ____________ у ПАТ «__________»

МФО:_________________

_________   ___________ /____________/

 

КЛІЄНТ:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«__________________»

ЄДРПОУ ___________

Адреса: __________

Тел.: + 380 ___________

п/р ____________ у ПАТ «__________»

МФО:_________________

_________   ___________ /____________/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошик

Якщо ви хочете скорегувати кількість документів для покупки - перейдіть в корзину:

Корзина