70.00 грн.

Шановні користувачі сервісу!

У випадку, якщо після оплати документу з будь яких причин зразок документу не завантажиться, повідомте нас про це в онлайн чаті сайту або відішліть повідомлення на електрону адресу info.moe.pravo@gmail.com чи у Facebook на офіційну сторінку «Юридичний кабінет».

У випдку, якщо після оплати документу з будь яких причин зразок позовної заяви не завантажиться, повідомите нас про це в онлайн чаті сайту.

Контакти адміністрації сайту:

тел: +38 (097) 983-37-77
тел: +38 (093) 245-37-77
тел: +38 (066) 986-07-77

Адвокатське бюро “Довженко та партнери”

Опис

 

Договір факторингу

про відступлення Фактору право грошової вимоги

м.______                                                                                          «___»___________2018 р.

ТОВ «______________», в особі ____________________________, який діє на підставі Статуту, надалі іменується Фактором, з однієї сторони, та ТОВ «______________» в особі ________________________________, який діє на підставі Статуту, надалі іменується Клієнтом, з другої сторони, уклали Даний Договір на таких умовах:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За Даним Договором Клієнт зобов’язується відступити Фактору право грошової вимоги в загальній сумі _________________ грн, з них:

– сума основного боргу       ___________________ грн;

– сума процентів       _____________________ грн;

– сума неустойки      _____________________ грн,

– до Боржника __________________, котре виникло в Клієнта на підставі Договору від «___»____________200___р. №___.

1.2. Фактор за право грошової вимоги до Боржника, отриманої від Клієнта, зобов’язаний передати Клієнту кошти на умовах, передбачених Даним Договором.

1.3. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність вимоги, але не відповідає за невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником.

1.4. Згідно з Даним Договором Фактор набуває прав Кредитора щодо грошових зобов’язань, що виникли з Основного договору щодо всіх прав, у тому числі права одержання від Боржника сум основного боргу, процентів, неустойки (штрафу, пені) у повному обсязі.

1.5. Право грошової вимоги вважається переданим Фактору з дня підписання цього Дого­вору.

1.6. Додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Клієнт зобов’язаний:

2.1.1. Клієнт протягом _____________ з моменту підписання Даного Договору зобов’язаний передати Фактору всі необхідні документи, які засвідчують право грошової вимоги до Боржника.

2.1.2. Клієнт протягом _____________ з моменту підписання Даного Договору зобов’язаний повідомити Боржника про відступлення права грошової вимоги, а також зазначити Фактора, якому має бути здійснений платіж.

2.2. Клієнт має право:

2.2.1. Клієнт за передачу права грошової вимоги до Боржника має право на отримання від Фактора відповідної плати на умовах та в строки, передбачені Даним Договором.

2.2.2. На частину плати, зазначеної в пп. 2.2.1 Даного Договору, Клієнт має право на отримання від Фактора _____________________ послуг.

2.3. Фактор зобов’язаний:

2.3.1. Фактор протягом _________ з моменту підписання Даного Договору зобов’язаний повідомити Боржника про відступлення права грошової вимоги, а також зазначити строк, протягом якого має бути здійснений платіж шляхом             .

2.3.2. Фактор не має права на подальше відступлення права грошової вимоги до Боржника третій особі.

2.3.3. Фактор зобов’язаний здійснити відповідну плату чи надати ______________ послуги Клієнту на умовах, передбачених Даним Договором.

2.4. Фактор має право:

2.4.1. Вимагати від Клієнта відступлення йому вимоги в порядку та строки, що передбачені умовами Даного Договору, шляхом .

2.4.2. Вимагати від Клієнта письмово повідомити Боржника про відступлення вимоги Фактору шляхом ________________________ в строк ____________.

2.4.3. Фактор має право на належне, своєчасне та сумлінне виконання Клієнтом своїх зобов’язань за Даним Договором.

  1. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Фактор за відступлення права грошової вимоги до Боржника перераховує Клієнту    грн у такі строки:

— до _________________________________ грн;

— до _________________________________ грн;

— до _________________________________ грн;

— до _________________________________ грн.

3.2. Взамін частини плати Клієнт має право на отримання від Фактора _____________ послуг.

Про необхідність надання ____________________ послуг Клієнт зобов’язаний повідомити Фактора за _____________ днів.

3.3. Для реалізації прав Фактором Клієнт передає протягом ____________ з моменту __________ такі документи:

3.3.1. копію Основного договору, засвідчену у встановленому чинним законодавством порядку;

3.3.2.   _____________________________________________________.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Клієнт засвідчує, що право грошової вимоги до Боржника, котре передається Фактору, є дійсне.

Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги в повному обсязі.

4.2. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником грошової вимоги, право якої відступається і яка пред’явлена до виконання Фактором.

4.3. За прострочення в оплаті Фактор сплачує Клієнту штраф у розмірі _________________грн.

  1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори між Сторонами, за якими не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до чинного законодавства України в господарському суді.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

  1. ІНШІ УМОВИ
  2. 1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і є дійсним до моменту його остаточного виконання, проте у будь-якому випадку до «___»_____________ 200__ р.

6.2. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

6.3. Умови Даного Договору мають однакову зобов’язальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням письмового документа.

6.4. Зміни до Даного Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до Даного Договору.

6.5. Зміни до Даного Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Даного Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, Даного Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

6.7. Виконання Боржником грошової вимоги Факторові відповідно до умов Даного Договору звільняє Боржника від його обов’язку перед Клієнтом. 

  1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР:

Товариство з обмеженою відповідальністю

 «__________________»

ЄДРПОУ ___________

Адреса: __________

Тел.: + 380 ___________

п/р ____________ у ПАТ «__________»

МФО:_________________

_________   ___________ /____________/

 

КЛІЄНТ:

Товариство з обмеженою відповідальністю

 «__________________»

ЄДРПОУ ___________

Адреса: __________

Тел.: + 380 ___________

п/р ____________ у ПАТ «__________»

МФО:_________________

_________   ___________ /____________/

 

Кошик

    Товар Ціна Кількість Загалом
× Заповнювач Зразок договору факторингу про відступлення право грошової вимоги (1 варіант) 70.00 грн.
70.00 грн.

Якщо ви хочете скорегувати кількість документів для покупки - перейдіть в корзину:

Корзина