70.00 грн.

Шановні користувачі сервісу!

У випадку, якщо після оплати документу з будь яких причин зразок документу не завантажиться, повідомте нас про це в онлайн чаті сайту або відішліть повідомлення на електрону адресу info.moe.pravo@gmail.com чи у Facebook на офіційну сторінку «Юридичний кабінет».

У випдку, якщо після оплати документу з будь яких причин зразок позовної заяви не завантажиться, повідомите нас про це в онлайн чаті сайту.

Контакти адміністрації сайту:

тел: +38 (097) 983-37-77
тел: +38 (093) 245-37-77
тел: +38 (066) 986-07-77

Адвокатське бюро “Довженко та партнери”

Опис

Ліцензійний договір

про створення статті – літературного письмового твору

м. ________                    “___” ____________ 2018р.

Фізична особа ___________________________________________, що діє на підставі ___________

____________________ Цивільного кодексу України (далі іменується “Автор”, а з моменту створення і передачі статті – “Ліцензіар”), з однієї сторони, та ______________________________________________

_______ в особі ___________________________________________, що діє на підставі ________________

____________________ (далі іменується “Видавництво”, а з моменту створення і отримання статті – “Ліцензіат”), з іншої сторони (далі разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”), уклали цей ліцензійний договір  (далі іменується “Договір”) про наступне:

 1. Загальні положення

1.1. За цим Договором Автор зобов’язується створити статтю – літературний письмовий твір (далі іменується “твір”), що буде відповідати усім вимогам, які висуваються до нього у Замовленні, та у встановлений у Договорі строк передати примірник твору Видавництву.

1.2. Після створення твору Видавництво зобов’язане виплатити Автору плату за створення твору у розмірі, порядку та в строки, передбачені цим Договором.

1.3. Особисті немайнові права та усі майнові права інтелектуальної власності на створений за цим Договором твір первісно належатимуть Автору.

1.4. Після створення твору Автором та передачі примірника твору Видавництву набирає чинності та частина цього Договору, що відповідає змісту ліцензійного договору.

1.5. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання створеного твору способами, на території та на строк, передбачені у цьому Договорі.

1.6. Вид ліцензії (дозволу на використання твору), що надається за цим Договором, – виключна.

1.7. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання твору такими способами:

– переробка твору, включаючи зміну оригінальної назви;

– переклад твору з української мови на російську (або навпаки);

– опублікування твору у періодичному виданні, що видається Ліцензіатом (українською чи/та російською мовою);

– включення твору чи його частини складовою частиною до книг, що видаються Ліцензіатом (українською чи/та російською мовою);

– публічне виконання частин твору на зустрічах із читачами чи семінарах, що проводяться Ліцензіатом (українською чи/та російською мовою);

– розміщення твору на інтернет-сайті, власником якого є Ліцензіат (українською чи/та російською мовою), з можливістю доступу до нього передплатників періодичного видання, що видається Ліцензіатом, або інших осіб, що оплатили Ліцензіату можливість перегляду твору; при цьому розміщення твору на інтернет-сайті у вільному для усіх відвідувачів доступі не допускається;

– розміщення твору на CD-дисках, що додаються до періодичного видання, що видається Ліцензіатом (українською чи/та російською мовою);

– розповсюдження правомірно опублікованих Ліцензіатом примірників твору (українською чи/та російською мовою);

– будь-яке повторне оприлюднення твору Ліцензіатом на визначених вище умовах.

1.8. Територія дії ліцензії, що надається за цим Договором, – митна територія України та будь-яка інша територія, де знаходяться читачі періодичного видання та покупці книг, що видаються Ліцензіатом, і з якої може відбуватися доступ до інтернет-сайту Ліцензіата.

1.9. Строк дії ліцензії, що надається за цим Договором, _______________________ з моменту отримання примірника твору Ліцензіатом. Якщо твір потребував доопрацювання, строк дії ліцензії починає відлічуватися з моменту отримання примірника остаточно доопрацьованого твору. Після перебігу строку ліцензії Ліцензіат зобов’язаний вилучити примірник твору з електронного архіву, розміщеного на інтернет-сайті Ліцензіата, з метою неможливості подальшого використання твору цим способом.

1.10. За надання ліцензії на використання твору Ліцензіат сплачує Ліцензіару плату за використання твору у розмірі, порядку та в строки, передбачені цим Договором.

 2. Вимоги щодо створення твору

2.1. Тема, зміст, обсяг, формат, оформлення та інші вимоги до твору конкретизуються у Замовленні, яке оформляється за згодою Автора або у вигляді документа у письмовій формі, або у вигляді текстового файла в електронній формі. Замовлення у письмовій формі видається Автору особисто, а текстовий файл надсилається Автору на адресу електронної пошти, вказану серед реквізитів наприкінці цього Договору. Замовлення у письмовій формі вважається отриманим Автором за наявності його підпису на примірнику Замовлення, що залишається у Видавництва. Замовлення в електронній формі вважається отриманим за наявності листа-підтвердження Автора, надісланого за допомогою його електронної пошти.

2.2. Автор зобов’язується передати Видавництву примірник твору протягом строку, зазначеного у Замовленні.

2.3. Примірник твору передається Видавництву у вигляді підписаного Автором рукопису твору, надрукованого на принтері, або у вигляді текстового файла надсилається на адресу електронної пошти Видавництва, вказану серед реквізитів наприкінці цього Договору.

2.4. За вимогою Автора передача примірника твору може оформлюватись Актом приймання-передачі примірника твору. Примірник твору у письмовій формі також вважається отриманим від Автора за наявності підпису відповідальної особи Видавництва на примірнику твору, що залишається у Автора. Примірник твору в електронній формі вважається отриманим за наявності листа-підтвердження Видавництва, надісланого за допомогою електронної пошти.

2.5. Видавництво зобов’язане розглянути поданий у належному вигляді примірник твору у _____________ строк з дня його отримання та у разі потреби направити твір для оцінки його якостей незалежному рецензенту. Протягом цього строку Видавництво має право: або письмово (чи листом електронною поштою) сповістити Автора про прийняття твору, або повернути (надіслати електронною поштою) твір на доопрацювання Автору із супровідним листом, у якому зазначаються перелік зауважень, суть виправлень, що вимагаються, та строк повторного подання доопрацьованого твору.

2.6. Автор зобов’язаний доопрацювати твір для приведення його у відповідність із вимогами, що висуваються до твору, в порядку та на умовах, визначених у супровідному листі Видавництва.

2.7. Примірник доопрацьованого твору подається Автором Видавництву у порядку та на умовах, визначених у пунктах 2.3 та 2.4 цього Договору, у строк, зазначений у супровідному листі Видавництва.

2.8. Процес доопрацювання твору може повторитися ще раз, якщо Автором не здійснено всіх необхідних виправлень і при цьому незгода Автора із зауваженнями не вважається Видавництвом достатньо аргументованою.

2.9. За необхідності внесення змін до твору у випадку його перевидання чи подальшого включення складовою частиною до книг, що видаються Видавництвом, процес доопрацювання твору проводиться у порядку та на умовах, визначених у пунктах 2.5 – 2.8 цього Договору.

2.10. Автор зобов’язується на вимогу Видавництва без додаткової винагороди при кожному виданні перевірити підготовлений до опублікування (відредагований, відкоректований, перекладений іншою мовою) варіант твору у погоджені Сторонами строки. Затримка із перевіркою або відсутність відповіді Автора протягом погодженого строку дає Видавництву право видати твір без коректури Автора.3.

3. Обов’язки Ліцензіата

3.1. Ліцензіат зобов’язується вказувати ім’я (псевдонім) Ліцензіара, що було зазначене простим способом на примірнику твору, отриманому Ліцензіатом відповідно до цього Договору, на усіх примірниках твору під час будь-якого використання твору.

3.2. Ліцензіат зобов’язується самовільно не порушувати цілісність твору, погоджувати з Ліцензіаром усі зміни, внесені до твору під час переробки і редагування, шляхом письмового повідомлення Ліцензіара або повідомлення електронною поштою. Твір може бути опублікований зі змінами лише за згоди Ліцензіара.

3.3. Ліцензіат зобов’язується надавати Ліцензіару можливість перевірити підготовлений до опублікування (відредагований, відкоректований, перекладений іншою мовою) варіант твору перед кожною новою публікацією.

3.4. Надавати Ліцензіару письмову інформацію про кожне використання твору.

 4. Розмір і порядок оплати

4.1. Видавництво зобов’язується виплатити Автору плату за створення твору в розмірі _____________________ грн. за кожен знак, що міститься в остаточно доопрацьованому примірнику твору, шляхом видачі готівкових коштів із каси Видавництва або за безготівковим розрахунком на рахунок Автора в установі банку у строк не пізніше _____ числа місяця, наступного за місяцем отримання Видавництвом остаточно доопрацьованого примірника твору.

4.2. Ліцензіат зобов’язаний видати Ліцензіару безоплатно при кожному поліграфічному виданні твору один примірник надрукованого твору протягом місяця після видання твору.

4.3. За надання ліцензії на використання твору Ліцензіат сплачує Ліцензіару шляхом видачі готівкових коштів із каси або за безготівковим розрахунком на рахунок Ліцензіара в установі банку плату за використання твору:

а) за перше використання твору – у формі одноразового платежу в сумі ______________________ за кожен знак, що міститься в остаточно доопрацьованому примірнику твору – сплачується у строк не пізніше _____ числа місяця, наступного за місяцем отримання Ліцензіатом примірника твору;

б) за кожне наступне поліграфічне перевидання твору – у формі одноразового платежу в сумі ____________________ грн. за кожен знак, що міститься в остаточно доопрацьованому примірнику твору – сплачується у строк не пізніше _____ числа місяця, наступного за місяцем отримання Ліцензіатом доопрацьованого для наступного перевидання примірника твору.

 5. Відповідальність Сторін за порушення Договору

5.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Ліцензіар несе відповідальність за достовірність викладених у творі фактів, цитат, посилань на законодавство тощо. У випадку виявлення недостовірних даних після оприлюднення твору Ліцензіар відшкодовує Ліцензіату додаткові матеріальні витрати, пов’язані з усуненням виявлених недоліків.

5.3. Ліцензіар несе відповідальність перед третіми особами, що заявили свої права на твір, і відшкодовує Ліцензіату усі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір.

 6. Дія Договору

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Видавництва (у разі наявності).

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент його підписання Сторонами та закінчується через _____________ місяців з моменту отримання примірника остаточно доопрацьованого твору Ліцензіатом – відповідно до умов п. 1.9 цього Договору.

6.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Цей Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору.

 7. Прикінцеві положення

7.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з ним несприятливих наслідків.

7.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Видавництва (у разі наявності).

7.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.4. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної зі Сторін.

Юридичні адреси і реквізити Сторін

 

Видавництво (Ліцензіат):
Поштова адреса та індекс ______________
Телефон/факс _____________________________
Поточний рахунок _________________________
ЄДРПОУ _________________________________
Автор (Ліцензіар):
Поштова адреса та індекс ___________________
Телефон/факс _____________________________
Поточний рахунок _________________________
ЄДРПОУ _________________________________

Видавництво (Ліцензіат) __________________

Автор (Ліцензіар) _________________________
М. П. М. П.

 

 

Кошик

    Товар Ціна Кількість Загалом
× Заповнювач Зразок ліцензійного договору про створення статті - літературного письмового твору 70.00 грн.
70.00 грн.

Якщо ви хочете скорегувати кількість документів для покупки - перейдіть в корзину:

Корзина