40

Агентський договір – зразки агентських договорів >>>

Поняття

Агентський договір (договір агентування, агентування, агентська угода) – договір, за яким одна сторона (агент) зобов’язується за винагороду здійснювати за дорученням іншої сторони (принципала) юридичні та інші дії від свого імені, але за рахунок принципала, або від імені та за рахунок принципала.

Поняття агентського договору як самостійного договору цивільного права введено в Українське законодавство вперше. Обумовлено це нововведення тим, що відомі українському праву подібні договори комісії та доручення не опосередковує всього того різноманіття відносин, які виникають в умовах сучасної економічної діяльності.

За своєю юридичною природою агентський договір є консенсуальним, двостороннім і оплатним. В залежності від того, що сторони визначать своєю угодою, агент може діяти від свого імені, але за рахунок принципала (в цьому випадку зразок агентського договору набуває схожі риси з договором комісії) або від імені та за рахунок принципала (в цьому випадку він наближається до договору доручення).

У господарській практиці агентський договір в основному застосовується для здійснення купівлі / продажу товару (рухомого майна); нерухомості, в тому числі квартир, земельних ділянок, будівель, споруд, нежитлових приміщень, будинків; електроенергії і т.д.), а також для купівлі / продажу послуг (послуги турагентів, юридичні послуги, послуги антрепренерів, імпресаріо, патентних повірених).

Здійснення всіх вище перелічених дій не обов’язково оформляти зразком агентського договору. Можна, наприклад, укладати договір комісії і договір надання послуг або договір доручення та договір підряду, але це буде значно важче і проблематичніше. Різноманіття видів агентського договору здатне врахувати інтереси обох сторін при укладанні угоди. Ще один плюс на користь агентського договору: він передбачає можливість довгострокового співробітництва сторін. Сторони можуть обумовити в тексті зразка агентського договору лише певні рамки поведінки агента, в межах яких він має право здійснювати будь-які дії в інтересах принципала.

В рамках одного договору на агента можуть бути покладені доручення різного характеру, агентський договір може обмежувати своїми умовами права агента або принципала, звідси різноманіття видів агентського договору.

Предмет договору

Предметом агентського договору є надання посередницьких послуг, до яких відносяться як нематеріальні послуги, так і юридичні і фактичні дії. Ніяких обмежень по роду і характеру дій, вчинених агентом, законом не передбачено, що дозволяє принципалу доручати агенту здійснення будь-яких дій.

Поняття предмета агентського договору випливає з самого поняття агентського договору і являє собою перелік юридичних та фактичних дій, які зобов’язаний виконати агент за дорученням принципала.

Поняття предмета агентського договору не обмежено суворими рамками законодавства, тому агентські договори зручно укладати для залучення покупців або при пошуку постачальників, чим і користуються багато організацій. Так як поняття предмета агентського договору включає в себе не тільки юридичні дії, агент може взяти на себе завдання укладання угод по збуту чужих товарів і одночасно проведення рекламної кампанії, вивчення і освоєння ринку. Це дуже зручно для принципала, який не володіє достатніми знаннями та досвідом для самостійного виконання доручення.

Сторони договору

Сторонами агентського договору виступають принципал (замовник) та агент (виконавець).

Принципал – сторона агентського договору, що доручає вчинення певних фактичних і юридичних дій агенту і оплачує ці дії.

Агент – сторона агентського договору, яка зобов’язується виконати доручення принципала за певну винагороду.

В якості принципала і агента в цивільному обороті виступають як фізичні, так і юридичні особи. Оскільки агентування найчастіше є одним з видів підприємницької діяльності, при укладанні угоди стороною агентського договору не може бути фізична особа – державний службовець і ті юридичні особи, статути яких виключають представницькі функції або ж взагалі не передбачають права здійснення підприємницької діяльності.

Відповідальність сторін агентського договору регулюється статтями ГК України і узгодженими умовами в тексті договору. Зазвичай, відповідальність агента і принципала виділяють в окрему статтю, в якій прописується:

  1. відповідальність сторін агентського договору при невиконанні чи неналежному виконанні договірних зобов’язань;
  2. відповідальність сторін агентського договору при невиконанні чи неналежному виконанні однією із сторін договору зобов’язань, що призвело до матеріальних втрат іншої сторони;
  3. відповідальність сторін агентського договору за порушення інших умов укладеного договору.

Умови договору

Істотною умовою агентського договору є предмет. Таким чином, в агентському договорі обов’язково повинні бути точно і ясно прописані юридичні та інші дії агента, і умови, на яких агент зобов’язується виконати зазначені дії. У разі відсутності узгодженої істотної умови агентського договору про предмет, агентський договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся).

Додаткові умови агентського договору відрізняє велика різноманітність. Додатковими умовами агентського договору є:

  1. Термін агентського договору. Агентський договір може бути укладений на певний строк або без зазначення строку його дії. Якщо термін агентського договору не визначений, то будь-яка сторона агентського договору вправі відмовитися від його виконання в будь-який час.
  2. Ціна агентського договору. Агентський договір обов’язково повинен бути оплатним, це одна з його основних характеристик.
  3. Обмеження прав принципала і агента. Агентський договір може обмежувати права принципала і агента: наприклад, агентський договір може передбачати зобов’язання принципала не укладати аналогічних агентських договорів з іншими агентами, або зобов’язання агента не укладати з іншими принципалами аналогічних агентських договорів (немонопольні і монопольні агентські відносини).
  4. В ході виконання умов агентського договору агент зобов’язаний представляти принципалу звіти в порядку і в строки, передбачені договором. При відсутності в агентському договорі відповідних умов звіти представляються агентом у міру виконання ним договору або після закінчення дії договору.
  5. Агентський договір може передбачати право агента, з метою виконання договору, укладати субагентский договір з іншими особами. При цьому умовами агентського договору може бути передбачено обов’язок агента укласти субагентский договір, як з зазначенням, так і без вказівки конкретних умов такого договору.

Форма договору

Агентський договір укладається в письмовій формі.