31

Момент набуття права власності. Якщо за договором довічного утримання право власності у набувача виникає з моменту посвідчення договору (у випадках, встановлених законодавством – з моменту державної реєстрації договору), то право власності за спадковим договором переходить до набувача тільки після смерті відчужувача. Набувач за цим договором, за життя відчужувача, має лише можливість набуття права на майно в майбутньому за умови виконання вимог, зазначених у договорі.
Спадковий договір не є договором про спадкування, а норми, що регулюють цей договір, утворюють інститут зобов’язального, а не спадкового права.

За договором довічного утримання (догляду) одна сторона (Отчуждатель) передає другій стороні (Набувальнику) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати Відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду):

Набувач стає власником майна, переданого йому за договором довічного утримання (догляду), відповідно до статті 334 ЦКУ: 

Стаття 334. Момент набуття права власності за договором

2. Переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов’язання доставки.

До передання майна прирівнюється вручення коносамента або іншого товарно-розпорядчого документа на майно.

3. Право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним.

4. Права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Момент виникнення права власності на майно за спадковим договором:

За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.

ЗРАЗОК

ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)

ДОГОВІР

ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)

Місто Київ, двадцять сьомого вересня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Клименко Наталія Володимирівна, проживаю в м. Києві, вул. Полярна, буд. 6, кв. 74, реєстраційний номер облікової картки платника податків 5555566666, надалі за текстом «ВІДЧУЖУВАЧ», та з другої сторони – Петриченко Надія Сергіївна, проживаю в м. Києві, вул. Автозаводська, буд. 5, кв. 90, реєстраційний номер облікової картки платника податків 9999900000, надалі за текстом «НАБУВАЧ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

 1. Відчужувачпередала у власність Набувачеві, а Набувач прийняла від Відчужувача у власність квартиру №45 (сорок п’ять) в будинку під №18 (вісімнадцять), розташованому по вулиці Московській в місті Києві, реєстраційний номер 11111111, взамін чого Набувач зобов’язується забезпечувати Відчужувача утриманням та доглядом довічно на умовах, встановлених даним договором.
 2. Вищезазначена квартира складається з трьох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа – 67,50 (шістдесят сім цілих п’ять десятих) кв. м., житлова площа – 46,00 (сорок шість) кв. м.
 3. Відчужувана квартира належить Клименко Наталії Володимирівні на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Іваненко І.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 10.06.2000 року, реєстровий номер 789. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 19.06.2000 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.156/890 за реєстровим номером 138-755 (витяг про державну реєстрацію прав №85469231, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 20.09.2010 року).
 4. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 27.09.2011 року за №25478631, вартість відчужуваної квартири становить 75625 (сімдесят п’ять тисяч шістсот двадцять п’ять) гривень 50 (п’ятдесят) копійок.
 5. Набувачзобов’язана надавати Відчужувачу довічно матеріальне забезпечення, а також усі види догляду (опікування).

За згодою Сторін грошова оцінка матеріального забезпечення, яке сплачується Відчужувачу Набувачем, складає 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок на місяць. Дана сума повинна сплачуватися Набувачем не пізніше двадцятого числа кожного місяця за наступний місяць.

Оцінка матеріального забезпечення підлягає індексації в порядку, визначеному законом.

Догляд (опікування), що надається НабувачемВідчужувачу, включає в себе:

– забезпечення Відчужувача харчуванням, необхідним одягом, медикаментами та лікарськими засобами;

– надання медичної допомоги шляхом залучення кваліфікованих медичних працівників (лікарів, медичних сестер тощо);

– оплату за власний рахунок комунальних послуг, інших платежів, пов’язаних з проживанням в зазначеній квартирі Відчужувача;

– надання будь-якої іншої допомоги;

– вчинення всіх необхідних дій щодо забезпечення Відчужувача всіма засобами, предметами домашнього вжитку, речами, літературою тощо.

До обов’язків Набувача також входить виконання додаткових доручень Відчужувача, необхідних для забезпечення останнього належним доглядом.

Набувач зобов’язується безкоштовно забезпечувати Відчужувачажитлом у квартирі, яка їй передана за даним договором, довічно. Для проживання Відчужувачу надається вся квартира, яка є предметом даного договору.

Набувач зобов’язана у разі смерті Відчужувача поховати її.

 1. Відчужувачсвідчить, що дійсно є власником квартири, не має обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.
 2. Відчужувачсвідчить, що квартира перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в квартирі немає, квартира є придатною для використання за призначенням.

Квартира, що відчужується, оглянута Набувачем до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не виявлено. Набувач заявляє, що не має будь-яких претензій до Відчужувача з приводу якісних технічних характеристик відчужуваної квартири.

 1. Сторониоцінюють відчужувану квартиру в 95500 (дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок.
 2. Набувачне має права до смерті Відчужувача продавати, дарувати, міняти квартиру, передану їй за договором довічного утримання (догляду), укладати договір застави (іпотеки) щодо квартири, передавати її у власність іншій особі на підставі іншого правочину.

На квартиру, передану Набувачу за договором довічного утримання (догляду), не може бути звернене стягнення протягом життя Відчужувача.

Втрата (знищення), пошкодження квартири, яку було передано Набувачеві, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу її обов’язків перед Відчужувачем.

На квартиру, яка є предметом даного договору, накладається заборона відчуження.

 1. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несеНабувач.
 2. Згідно з ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України право власності на вищезазначену квартиру виникає уНабувачаз моменту державної реєстрації договору.
 3. На виконання вимог ч. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» сплату державного мита за ставкою 1% від суми, вказаної в п. 8 даного договору, здійснюєВідчужувач.
 4. Нотаріусом роз‘ясненоСторонамположення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів довічного утримання, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст статей 203, 744-758 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 182 Цивільного кодексу України щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно.
 5. Відчужувачстверджує, що документи, які підтверджують її право власності на квартиру, та всі надані нею відомості відносно зазначеної квартири є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеної квартири виявляться недостовірними, неправдивими, Відчужувач зобов’язана відшкодувати заподіяні Набувачу збитки та витрати у повному обсязі.
 6. Договір довічного утримання (догляду) може бути розірваний за рішенням суду:

– на вимогу Відчужувача у разі невиконання або неналежного виконання Набувачем своїх обов’язків, незалежно від його вини;

– на вимогу Набувача.

Договір довічного утримання (догляду) припиняється зі смертю Відчужувача.

 1. У разі розірвання договору довічного утримання (догляду) у зв’язку з невиконанням або неналежним виконаннямНабувачемобов’язків за договором, Відчужувач набуває право власності на майно, яке було нею передане, і має право вимагати його повернення.

У цьому разі витрати, зроблені Набувачем на утримання та (або) догляд Відчужувача, не підлягають поверненню.

У разі розірвання договору у зв’язку з неможливістю його подальшого виконання Набувачем з підстав, що мають істотне значення, суд може залишити за Набувачем право власності на частину майна, з урахуванням тривалості часу, протягом якого вона належно виконувала свої обов’язки за договором.

 1. Ми,Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.
 2. Сторонипідтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.
 3. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Старицької Е.Р., другий видається Набувачеві.
 4. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов’язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.
 5.  Відчужувач в поданій нею заяві повідомила, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

Набувач в поданій нею заяві повідомила, що гроші, які сплачуються за даним договором, набуті нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цих заяв нотаріусом доведено до відома Сторін.

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Клименко Н.В.)  

ПІДПИС (Петриченко Н.С.)

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

ЗАБОРОНА ВІДЧУЖЕННЯ

Я, Клименко Наталія Володимирівна, заявляю, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

Підпис: ПІДПИС (Клименко Н.В.)

Я, Петриченко Надія Сергіївна, заявляю, що мені відомо про заяву Клименко Наталії Володимирівни, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

Підпис: ПІДПИС (Петриченко Н.С.)

Я, Петриченко Надія Сергіївна, заявляю, що гроші, які сплачуються мною за даним договором, набуті мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

Підпис: ПІДПИС (Петриченко Н.С.)

Я, Клименко Наталія Володимирівна, заявляю, що мені відомо про заяву Петриченко Надії Сергіївни, що гроші, які сплачуються нею за даним договором,набуті нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

Підпис: ПІДПИС (Клименко Н.В.)

Той факт, що Клименко Наталія Володимирівна не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в її  паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

Той факт, що Петриченко Надія Сергіївна не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в її  паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС  Е.Р. Старицька

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

 

ЗРАЗОК СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

Місто Київ, двадцять першого лютого дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Пономаренко Ігор Васильович, проживаю в м. Києві, вул. Сагайдачного, буд 43, кв. 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 67462354967, надалі за текстом «ВІДЧУЖУВАЧ», та з другої сторони – Бондаренко Богдан Дмитрович, проживаю в м. Києві, вул. Богатирська, буд. 5, кв. 87, реєстраційний номер облікової картки платника податків 6758493465, надалі за текстом «НАБУВАЧ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

 1. Відчужувачпісля своєї смерті передає у власність Набувачу, а Набувач приймає після смерті Відчужувача у власність квартиру №4 (чотири) в буд. 10 (десять), розташованому по вулиці Автозаводська в м. Києві, реєстраційний номер 11111111.

Набувач зобов’язується виконувати розпорядження Відчужувача, визначені даним договором.

 1. Відчужувана квартира належитьПономаренку Ігорю Васильовичу на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Романенко І.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 23.04.2010 року, реєстровий номер 675. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 01.06.2010 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.142/765 за реєстровим номером 121-564 (витяг про державну реєстрацію прав №7649654, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 20.02.2011 року).
 2. Вищезазначена квартира складається з трьох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа –83,73 (вісімдесят три цілих сімдесят три сотих) кв.м., житлова площа – 57,00 (п’ятдесят сім) кв.м.
 3. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 03.02.2011 року за №76785439, вартість відчужуваної квартири становить42743(сорок дві тисячі сімсот сорок три) гривні 70 (сімдесят) копійок.
 4. Відчужувачсвідчить, що дійсно є власником квартири, не має обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.
 5. Відчужувачсвідчить, що квартира перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в квартирі немає, квартира є придатною для використання за призначенням.

Квартира, що відчужується, оглянута Набувачем до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не виявлено.

Набувач заявляє, що не має будь-яких претензій до Відчужувача з приводу якісних технічних характеристик відчужуваної квартири.

 1. Сторониоцінюють квартиру, яка є предметом даного договору, в 42744 (сорок дві тисячі сімсот сорок чотири) гривні 00 копійок.
 2. За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою №103 в м. Києві19.02.2011 року, у квартирі, яка є предметом даного договору, не зареєстровано місце проживання будь-яких осіб.
 3. Згідно зі ст. 1302 Цивільного Кодексу України право власності на вищевказану квартиру виникає уНабувачаз моменту смерті Відчужувача.
 4. Даним договором наНабувачапокладаються наступні обов’язки:

– забезпечувати Відчужувача медикаментами, лікарськими засобами згідно з рекомендаціями лікаря, незалежно від вартості таких медикаментів, лікарських засобів;

– сплачувати Відчужувачу кожного місяця грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень 00 копійок. Дана сума повинна сплачуватися не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного місяця за наступний місяць;

– не менше одного разу на рік оплачувати вартість відпочинку Відчужувача в санаторно-лікувальному комплексі «Ваше здоров’я», розташованому в м. Ялта Автономної Республіки Крим;

– після смерті Відчужувача поховати його на цвинтарі «Байкове» в
м. Києві.

 1. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несеНабувач.
 2. Нотаріусом роз‘ясненоСторонамположення чинного законодавства щодо порядку укладення спадкових договорів, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст статей 203, 1302-1308 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 182 Цивільного кодексу України щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно.
 3. Відчужувачстверджує, що документи, які підтверджують його право власності на квартиру, та всі надані ним відомості відносно зазначеної квартири є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеної квартири виявляться недостовірними, неправдивими, Відчужувач зобов’язаний відшкодувати заподіяні Набувачем збитки та витрати у повному обсязі.
 4. Ми,Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.
 5. Сторонипідтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.
 6. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округуЛисенко В.Н., другий видається Набувачу.
 7. Після смертіВідчужувачаданий договір підлягає обов’язковій державній реєстрації в Комунальному підприємстві «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна».

Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов’язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

 1. На квартиру, яка є предметом даного договору, накладається заборона відчуження.
 2. Нотаріусом роз’ясненоВідчужувачузміст ч. 2 статті 1307 Цивільного кодексу України, відповідно до якої заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним.
 3. Користуючись правом, наданим ч. 3 статті 1307 Цивільного кодексу України,Відчужувачпризначає особою, яка буде здійснювати контроль за виконанням Набувачем даного договору після смерті Відчужувача, Коваленко Валентину Іванівну, яка проживає у м. Києві, вул. Сагайдачного, буд 43, кв. 4.
 4. Спадковий договір можебути розірвано судом на вимогу Відчужувача у разі невиконання Набувачем його розпоряджень.

Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу Набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень Відчужувача.

 1. Відчужувачв поданій ним заяві повідомив, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Набувача.

Дружина Набувача надала свою згоду на набуття ним у власність за спадковим договором вищевказаної квартири і укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Лисенко В.Н., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 21.02.2011 року, реєстровий номер 65.

 

     ПІДПИСИ: ПІДПИС (Пономаренко І.В.)

 

ПІДПИС (Бондаренко Б.Д.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

ЗАБОРОНА ВІДЧУЖЕННЯ

 

Я, Пономаренко Ігор Васильович, заявляю, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Пономаренко І.В.)   

 

Я, Бондаренко Богдан Дмитрович, заявляю, що мені відомо про заяву Пономаренка Ігоря Васильовича, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана ним  не в  шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Бондаренко Б.Д.)

 

Той факт, що Пономаренко Ігор Васильович не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС В.Н. Лисенко

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.